Zkratky ve zdravotnictví


T - testosteron

t-PA - tissue-type plasminogen activator (tkáňový aktivátor plazminogenu)

T3 - trijódtyronin

T4 - tyroxin

TAA - antigeny sdružené (asociované) s nádory

TANR - Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace

TAR - trombocytopenie s aplazií radia

TBG - thyroxin-binding globulin (globulin vázající tyroxin)

TBI - total-body irradiation (celotělové ozáření)

TBPA - thyroxine-binding prealbumin (prealbumin vázající tyroxin)

TE - tonzilektomie

TEE - transezofageální UZ vyšetření

TEN - tromoembolická nemoc

TETA - trietylén-tetramin

TFPI - tissue factor pathway inhibitor (inhibitor zevního systému aktiváce hemostázy)

TEWL - transepidermální ztraty vody

TG - triacylglyceroly nebo tyreoglobulin

TGF - transforming growth factor (transformující růstový faktor)

TGV - thoracic gas volume (objem plynu v hrudníku)

TI - trofoblastická invaze nebo terapeutický index

TIA - transient ischaemic attack (tranzitorní ischemická ataka)

TIL - tumour-infiltrating lymphocytes (tumor infiltrující lymfocyty)

TIN - tubulointersticiální nefritida

TIPS - transjugular intrahepatic portosystemic shunt (transjugulární intrahepatální portosystémový zkrat)

TK - tlak krve

TKD - transplantace kostní dřeně

T-ly - lymfocyty T

TLC - total lung capacity (celková plicní kapacita)

tm - trombomodulin

TN - trofoblastická nemoc

TNF - tumor necrosis factor (faktor nekrotizující tumor)

TNM - tumor, nodi, metastasis (klasifikační systém nádorů)

TOBEC - total body electric conductivity (celková vodivost těla)

TOS - thoracic outlet syndrome (syndrom horní hrudní apertury)

TPA - tkáňový peptidový antigen

TPO - trombopoetin nebo mikrosomální antigen

TRH - tyreoliberin

TRN - oddělení tuberkulozy a respiračních nemocí

TSA - antigeny specifické pro nádory

TSH - tyreotropní hormon

TT - tělesná teplota nebo trombinový čas

TTC - tetracyklin

TTE - strumektomie nebo transthorakální UZ vyšetření

TU - transfúzní jednotka

TURP - Transuretrální resekce prostaty

TVT - volná poševní smyčka

TXA2 - tromboxan A2

TZR - tymolová zákalová reakce

U

u-PA - urokinázový typ aktivátoru plazminogenu


ubg - urobilinogen

ubl - urobilin

UDCA - ursodeoxycholová kyselina

UIP - usual interstitial pneumonia (obvyklá intersticiální pneumonie)

UK - ulcerózní kolitida

UPV - umělá plicní ventilace

URO-D - uroporfyrinogendekarboxyláza

USG - ultrasonografie

ÚSKVBL - Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

UST - Pokyn SÚKL vztahující se k obecné problematice vztahu žadatelů/regulovaných subjektů a SÚKL

UUT (UPT) - umělé ukončení těhotenství

ÚVN - Ústřední vojenská nemocnice

UZ - ultrazvuk

ÚZIS - Ústav zdravotnických informací a statistiky

V

VAD - kombinace vinkristin, adriamycin, dexametazon

VaIN - vaginální intraepiteliální neoplazie

VATS - video-assisted thoracic surgery (videoasistovaná torakoskopie)

VC - vital capacity (vitální kapacita plic)

VCA - antigen virové kapsitidy

VCC - vitium cordis congenitum (vrozená srdeční vada)

VDRR - vitamín D rezistentní rachitida

VEP - amplituda evokovaných potenciálů

VER - vizuální evokovaná odpověď

VFN - Všeobecná fakultní nemocnice

VH - virová hepatitida

VHA - virová hepatitida A

VHB - virová hepatitida B

VIN - vulvární intraepiteliální neoplazie

VIP - vazoaktivní intestinální peptid

VLBW - very low birth weight (velmi nízká porodní hmotnost)

VLDL - very low density lipoproteins (lipoproteiny o velmi nízké hustotě)

VLI - větvené aminokyseliny (valin, leucin, izoleucin)

VOD - veno-occlusive disease (venookluzívní jaterní choroba)

VSV - vrozené srdeční vady

VT - tidal volume (dechový objem)

VUG - vylučovací urografie

VUR - vezikoureterální reflux

VVK - vývojová vada kyčelních kloubů (vrozené vykloubení kyčlí)

vWf - von Willebrandův faktor

vWch - von Willebrandova choroba

W

WG - Wegenerova granulomatóza

WHO - World Health Organization

WHR - waist to hip ratio (poměr pas/boky)

WHVR - wedged hepatic venous pressure (tlak v jaterních žilách v zaklínění)

WM - Waldenströmova makroglobulinémie

WPW - Wolfův-Parkinsonův-Whiteův syndrom