Zkratky ve zdravotnictví


RA - revmatoidní artritida nebo rodinná anamnéza

RAPS - Regulatory Affairs Professionals Society

RC - radiokarpální nebo radiační centrum

RDA - recommended daily allowance (doporučená denní dávka)

RDS - respiratory dastress syndrome (syndrom dechové tísně)

ReA - reaktivní artritida

REG - Pokyn SÚKL vztahující se k problematice registrace léčivých přípravků

RES - retikulo-endoteliální systém

RF - revmatoidní faktor

RHB - rehabilitace

RIA - radioimunoanalýza

RLF - retrolental fibroplasia (retrolentální fibroplazie)

RLP - rychlá lékařská pomoc

RMR - resting metabolit rate (klidový energetický výdej)

RNA - ribonucleic acid (ribonukleová kyselina)

ROP - retinopathy of prematurity (retinopatie nedonošených)

RPGN - rychle progredující glomerulonefritida

RR - relativní riziko

RPSGB - Royal Pharmaceutical Society of Great Britain

RRT - renal replacement therapy

RS (ORL) - resekce nosního septa

RS (NEU) - roztroušenískleróza

RSV - respirační syncytiální virus

RT - ranní toaleta

RTA - renální tubulární acidóza

RTG - rentgenové vyšetření

rt-PA - recombinant tissue-plasminogen activator (rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu)

rT3 - reverzní trijódtyronin

RV - residual volume (reziduální objem)

RVH - renovaskulární hypertenze

RZS - Rychlá záchranná služba

S

S-A - sino-atriální

SACE - serum angitensin-converting enzyme (enzym konvertující sérový angiotenzin)

SAIT - specifická alergenová imunoterapie

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom)

SC - císařský řez


SCC - squamous cell carcinoma (skvamózní karcinom)

SCFA - short-chain fatty acids (mastné kyseliny s krátkým řetězcem)

SCID - severe combined immunodeficiency (těžké kombinované imunodeficience)

SCLC - small cell lung carcinoma (malobuněčný karcinom)

SCUF - slow continuous ultrafiltration (pomalá kontinuální ultrafiltrace)

SD - směrodatná odchylka

SE - sedimentace erytrocytů

SGA - small for gestational age

SGL - subglotická laryngitida

SHBG - sex hormones binding globulin (vazebný globulin pro sexuální hormony)

SHOX - short stature homeobox-containing gene on the chromosome X

SHP - Schönleinova-Henochova purpura

SIADH - syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone (syndrom nadměrné sekrece ADH)

SIDS - sudden infant death syndrome (syndrom náhlého úmrtí kojenců)

SIRS - systemic inflammatory response syndrome (systémová zánětová odpověď organismu na infekci)

SIT - specifická imunoterapie

SLE - systémový lupus erythematodes

SMA - smooth muscle antibodies (protilátky proti hladkým svalům)

SOP - Standard Operating Procedure

SP - Standardní postup

SpA - spondylartritida

SPECT - jednofotonová emisní tomografie

SPNO - spontánní pneumotorax

SRCH - syndrom rizikového chování v dospívání

SRPDD - Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí

STD - sexually trasmitted diseases (sexuálně přenosné choroby)

STH - růstový hormon

sTK - systolický krevní tlak

SÚKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv

SVT - supraventrikulární tachykardie

SY - syndrom

SZÚ - Státní zdravotní ústav