Zkratky ve zdravotnictví

a - zkrátka pro arterii

aa - ana partes aequales (po stejných dílech)

a-v - arterio-venózní

A-V - atrio-ventrikulární

AA - aplastická anémie

ACA - antikardiolipinová protilátka

ACE - enzym konvertující angiotenzin

ACEI - inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin

ACLA - protilátky proti antikardiolipidům

ACP - acylpyrin

ACTH - adenokortikotropní hormon

ADA - adenozindeamináza

ADH - antidiuretický hormon

ADP - adenozindifosfat

AFP - alfa-fetoprotein

AG - angiografie

AGA - alergická granulomatózní angiitida

AGN - akutní glomerulonefritida

AIDS - syndrom získané imunodeficience

AILD - angioimunoblastická lymfadenopatie

AIM - akutní ifarkt miokardu

AIO - systém parenterální výživy (all in one)

AIP - akutní intermitentní porfyrie

AITP - autoimunitní trombocytopenická purpura

ALA - kyselina delta-aminolevulová

ALH - atypická lobulární hyperplazie (v prsní žláze)

ALL - akutní lymfoblastická leukémie

AlloSCT - alogenní transplantace krvetvorných buněk

ALP - alkalická fosfatáza

ALT - alaninaminotransferáza

AMA - antimitochondriální protilátky

AML - akutní myeloblastická leukémie

AMP - ampicilin nebo adenozinmonofosfat

ANA - antinukleární protilátky

ANCA - protilátky proti cytoplazmě neutrofilů

ANMAT - National Administration of Food, Drugs and Medical Technology, Argentina

ANP - anopyrin nebo atriový natriuretický peptid

APA - antifosfolipidové protilátky

APC - buňky předkládající antigen

APC-R - rezistence k aktivovanému proteinu C

APF - antiperinukleární faktory

APS - antifosfolipidový syndrom

APTT - aktivovaný parciální tromboplastinový test

AR - autosomálně recesívní nebo asistovaná reprodukce

ARA - antiretikulinové protilátky

ARDS - syndrom akutní respirační tísně

ARO - anesteziologicko-resuscitační oddělení

ARO vyš. - vyšetření anesteziologem

ARS - akutní renální selhání

AS - ankylózující spondylartritida nebo Apgar-skóre

ASA - kyselina acetylsalicylová

ASC - ateroskleróza cerebri

ASCT - autologní transplantace krvetvorných buňek

ASL - akutní selhání ledvin

ASLO - antistreptolyzin O

AST - aspartátaminotransferáza

AT - adenotomie nebo monovakcína proti tetanu

AT III - antitrombin III

ATB - antibiotika

ATIN - akutní tubulointersticiální nefritida

ATN - akutní tubulární nekróza

ATP - adenozintrifasfát