Zkratky ve zdravotnictví


i.v.GTT - intravenózní glukótový toleranční test

IC - inspiratory capacity (inspirační kapacita)

ICH - International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use

ICP - intracelulární prostor

ICT - intracelulární tekutina

IDDM - inzulíndependentní diabetes mellitus

IDF - International Diabetes Federation (Mezinárodní federace diabetiků)

IDRAC - International Drug Registration Assisted by Computer

IF - involved field (oblast postižená nádorem)

IFA - intrinsic factor antibodies (protilátky proti vnitřnímu činiteli)

IFN - interferon

Ig - imunoglobulin

IGF-I, II, III - insulin-like growth factor-I, II, III (růstový faktor podobný inzulínu I, II, III)

IGFBP-3 - - insulin-like growth factor-binding protein 3 (3. typ vazebného proteinu pro růstový faktor podobný inzulínu)

IFPMA - International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations

IFPW - International Federation of Pharmaceutical Wholesalers

ICHDK - ischemická choroba dolních končetin

ICHS - ischemická choroba srdeční

IK - imunokomplex

IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny

IL - interleukin

IM - infarkt myokardu nebo Internal medicine (interní medicína)

IMB - Irish Medicines Board, Ireland

IMC - infekce močových cest

IMP - inozinmonofosfát

IMS - Informations Medicales & Statistiques

INFARMED - Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento, Portugal

INH - izonikotinhydrazid

INR - international normalized ratio (mezinárodní normalizovaný poměr)

INS - idiopatický nefrotický syndrom

INZ - inzulín


IPCS - International Programme of Chemical Safety (mezinárodní program pro chemickou bezpečnost)

IPF - intersticiální plicní fibróza

IPH - idiopatickáplicní hemosideróza

IPLP - Individuálně připravovaný léčivý přípravek

IPO - intersticiální plicní onemocnění

IPPV - intermitent positive pressure ventilation (dýchání intermitentním pozitivním přetlakem)

IPVZ - Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

IRI - imunoreaktivní inzulín

IRR - intrarenální reflux

IRV - inspiratory reserve volume (inspirační rezervní objem)

ISA - intrinsic sympathomimetic activity (vnitřní sympatomimetická aktivita)

ISDB - International Society of Drug Bulletins

ISDN - izosorbit-2,5-dinitrát

ISH - in situ hybridizace

ISMN - izosorbit-5-mononitrát

ISP - intersticiální prostor

ISS - Istituto Superiore di Sanitá (National Institute for Health), Italy nebo idiopathic short stature (idiopaticky malá postava)

ISW - Lintrakorporální litotrypse rázovou vlnou

ITP - idiopatická (autoimunitní) trombocytopenická purpura

IU - internitional unit (mezinárodní jednotka)

IUD - nitroděložní tělísko

IUGR - intrauterine growth retardation (intrauterinní růstová retardace)

IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry

IVF - fertilizace in vitro

IVH - intraventricular haemorrhage (intraventrikulární krvácení)

J

JAS - juvenilní ankylózující spondylitida

JCA - juvenilní chronická artritida

JDM - juvenilní dermatomyozitida

JIA - juvenilní idiopatická artritida

JIP - jednotka intenzívní péče

JPM - juvenilní polymyozitida

JRA - juvenilní revmatoidní artritida