Zkratky ve zdravotnictví

B

BAL - bronchoalveolární laváž

BALT - lymfatická tkáň sliznic dýchací soustavy

BCG - vakcína Bacillus Calmette-Guérin

BD - deficit bazí

BE - nadbytek bazí

BfArM - Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BRD

BMC - obsah minerálu v kosti

BMI - body mass index (index tělesné hmotnosti)

BMR - bazální energetický výdej

BMT - transplantace kostní dřeně

BSE - Bovine Spongiform Encephalopathy (nemoc šílených krav)

BWR - komplement fixační test (Bordetova-Wassermannova reakce)

BZD - benzodiazepin

C

CA - carcinom

CA 125 - tumorový marker karcinomu ovaria

CA 15-3 - tumorový marker karcinom prsu

CAH - kongenitální adrenální hyperplazie

CAN - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

CAPD - kontinuální ambulantní peritoneální hemodyalýza

CAVH - kontinuální arteriovenózní hemofiltrace

CB - centroblasty

CBG - transkortin, kortikosteroidy vázající globulin

CBT - transplantace pupečníkové krve

CC - centrocyty

CCPD - cyklická kontinuální peritoneální hemodialýza

CCT - kalcitonin

CDGA - konstituční opoždění růstu a puberty

CEEC - Central and Eastern European Countries

CF - cystická fibróza

CFTR - transmembránový regulátor vodivosti cystické fibrózy

CEA - karcinoembryonální antigen

CEP - kongenitální erytropoetická porfyrie

CGP - cirkulující granulocytární pool

CID - kombinovaná imunodeficience

CIK - cirkulující imunokomplexy

CIN - cervikální intraepiteliální neoplazie

CISM - Critical Incident Stress Management (model zacházení se stresem v kritických situacích)

CK - kreatinkináza nebo celková koupel

CL - clearence

CLL - chronická lymfatická leukémie

CMC - karpometakarpální

CML - chronická myeloidní leukémie

CMML - chronická myelomonocytová leukémie

CMP - cevní mozková příhoda

CMS - Concerned Member State

CMV - cytomegalovirus

CN - Crohnova nemoc

CNS - centrální nervová soustava

COP - kombinace cyklofosfamid, onkovin, prednizon

CP - Centralised procedure for the authorisation of medicinal product in the European Union

CPAP - kontinuální přetlak v dýchacích cestách při spontánním dýchání

CPH - chronická perzistující hepatitida

CPMP - Committee for Proprietary Medicinal Products

CR - kompletní odpověď

CRO - Clinical Research Organisation

CRP - C reaktivní protein

CT - výpočetní tomografie

CTA - Clinical Trials Association

CTG - kardiotokografický záznam (kardiotokogram)

CTN - centrum pro trofoblastickou nemoc

CŽK - centrální žilní katetr

Č

ČGPS - česká gynekologicko-porodnická společnost

ČNÚ – časná novorozenecká úmrtnost

ČSK - česká stomatologická komora

ČSÚ – Český statistický úřad