Zkratky ve zdravotnictví

D: - dieta

D - dech

DD - dnes domů

DDS - dolní děložní segment

DEXA - dual-energy X-ray absorptiometry (dvojenergetická rentgenová absorpciometrie)

DG - Directorate General of European Commission

DHT - dihydrotestosteron

DIA - Drug Information Association

DIC - disemilovaná intravaskulární koagulopatie

DIMDI - Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, BRD

DIP - distální interfalangeální

DIU - diuréza

DIS - Pokyn SÚKL vztahující se k problematice distribuce léčiv

DKA - diabetická ketoacidóza

DL- difúzní kapacita plic

DM - diabetes mellitus

DMO - dětská mozková obrna

DMSA - dimerkaptosukcinátová kyselina

DMSO - dimetylsulfoxid

DNA - kyselina rybonukleová

DO - dolsin

DOC - deoxykortikosteron

DRA - Drug Regulatory Authority

DSA - digitální subtrakční angiografie

DT - divakcína proti záškrtu a tetanu

DTK - diastolický krevní tlak

DTP - trivakcína proti záškrtu, tetanu dávivému kašli

DTS - denzní tubulární systém

DURG - Drug Utilization Research Group

E

E- estrogeny nebo erytrocyty

EA- časný antigen

EACP- European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics

EAPM- Evropská společnost perinatální medicíny

EBNA- nukleární antigen

EBR- erytrocyty bez buffy coatu resuspendované

EBV- virus Epsteina-Barrové

ECF- eozinofilní chemotaktický faktor


ECP- extracelulární prostor nebo eozinofilní kationický protein

EDQM- European Directorate for the Quality of Medicines

EDRF- endotelový relaxační faktor

EDTA- etyléndiamintetraacetat

EEG- elekroencefalografie

EFPIA- European Federation of Pharmaceutical Industries Associations

EGA- European Generic Medicines Association

EGF- epidermální růstový faktor

EH- esenciální hypertenze

ECHO- echokardiografie

EKG- elektrokardiogram

ELBW- extrémně nízká porodní hmotnost

ELISA- enzymová imunoanalýza

EMCDDA- European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

EMEA- European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

EMG- elektromyografie

EP- extrakce nosních polypů

EPI katetr- epidurální katetr

EPO- erytropoetin nebo eozinofilní peroxidáza

EPP- erytropoetická protoporfyrie

ER- estrogenní receptory nebo erytrocyty resuspendované

ERCP- endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie

ERD- erytrocyty resuspendované deleukotizované

ERG- elektroretinografie

ERV- expirační rezervní objem

ESCOP- European Scientific Cooperative on Phytotherapy

ESpA- enteropatická spondylartritida

ESRA- European Society of Regulatory Affairs

ESWL- extrakorporální litotrypse rázovou vlnou

ET- embryo transfer

ETEC- enterotoxický kmen E. coli

EUCOMED- European Confederation of Medical Devices Associations

EUR-OP- EU Office for Publications

EUROTOX- European National Societies of Toxicology