Zkratky ve zdravotnictví


P (FFP) - fresh frozen plasma (čersvě zmražená plazma)

P - pulz

PA - postkoitální antikoncepce nebo separátorová plazma

PAES - polyglandulární autoimunní endokrinní syndrom

PAF - platelet-activating factor (faktor aktivující krevní destičky)

PAI - inhibitor plazminového aktivátoru

PAMBA - kyselina para-aminobenzoová

PAN - polyarteriitis nodosa

PANCA - perinuclear antineutrophil cytoplasmatic antibodies (protilátky proti neutrofilním leukocytům lokalizované v perinukleární zóně)

PAOP - pulmonary artery occlusion pressure (plicní tlak v zaklinění)

PB (ORL) - plastika boltců

PB - podpažní berle

PBC - primární biliární cirhóza

PBG - porfobilinogen

PBPC - peripheral blood progenitor cells (progenitorovébuňky periferní krve

PBSCT - peripheral blood stem cell transplantation (transplantace krvetvorných buněk z periferní krve)

PC - protein C

PC 1 - prohormon konvertáza 1

PCP - pneumocystová pneumonie nebo Primary care physician (praktický lékař v USA)

PCR - polymerázová řetězová reakce

PCT - porphyria cutanea tarda

PD - peritoneální dialýza

PDA - perzistující ductus arteriosus

PDGF - platelet-derived growth factor (destičkový růstový faktor)

PDK - pravá dolní končetina

PE - plicní embolie

PECA - Protocol on European Conformity Assessment

PEEP - positive end-expiratory pressure (pozitivní přetlak na konci výdechu)

PEF - peak expiratory flow (maximální výdechová rychlost)

PEG - perkutanní endoskopická gastrostomie

PEI - Paul Ehrlich Institut

PEP - positive expiratory pressure (pozitivní expirační tlak)

PER - Pharmaceutical Evaluation Report Scheme

PET - pozitronová emisní tomografie

PF - plazmaferéza

pg - pikogram

PG - prostaglandiny

PGD - Preimplantační genetická diagnostika

PCHLAD - polycystická choroba ledvin autosomálně dominantní

PCHLAR - polycystická choroba ledvin autosomálně recesívní

PI - inhibitory proteináz

PIC/S - Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme

PI - inhibitory proteináz


PIC/S - Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme

PIL - Patient Information Leaflet

PIP - proximální interfalangeální

PIF - peak inspiratory flow (maximální vdecová rychlost)

PHK - pravá horní končetina

PID - hluboký pánevní zánět

PK - plná krev nebo pravá komora

PKU - fenylketonurie

PLDD - praktický lékař pro děti a dorost

PLL - prolymphocytic leukaemia (prolymfocytární leukémie)

PM - poslední menses nebo polymyozitida

PMK - permanentní močový katetr

PMN - polymorfonukleáry

PN - polyarteriitis nodosa

PNC - penicilin

PNET - primitivní neuroektodermový nádor

PNH - paroxyzmální noční hemoglobinurie

PNO - pneumotorax

PNÚ - pozdní novorozenecká úmrtnost

PPO - platelet peroxidase (destičková peroxidáza)

PRA - plazmatická reninová aktivita

PREV - prevence

PRL - prolaktin

PROM - premature rupture of membranes (předčasný odtok plodové vody)

PRPP - 5-fodforibosyl-1-pyrofosfát

PS - protein S

PsA - psoriatická artritida

PSA - Prostatický specifický antigen

PSAGN - poststreptokoková akutní glomerulonefritida

PSC - primární sklerózující cholangitida

PSS - progresívní systémová skleróza

Pst - lung recoil pressure (retrakční tlak plic)

PSTT - placental site trophoblastic tummours

PT - protrombinový (Quickův) čas

PTA - perkutanní transluminální angioplastika

PTC - perkutanní transhepatální cholangiografie

PTCA - perkutanní transluminální koronární angioplastika

PTH - parathormon

PTI - perzistující trofoblastická invaze

PTLD - posttransplantion lymphoproliferative disease (posttransplantační lymfoproliferativní onemocnění)

PTN - perzistující trofoblastická nemoc

PTRA - perkutanní transluminální renální angioplastika

PTT - parciální protrombinový čas

PUFA - polyunsaturated fatty acids (nenasycené mastné kyseliny)

- perinatální úmrtnost

PV - pressure-volume curve (výdechová křivka plicní pružnosti) nebo porphyria variegata

PVL - periventrikulární leukomalarie

PZT - pokyn SÚKL vztahující se k problematice zdravotnických prostředků

PŽK - permanentní žilní katetr