Zkratky ve zdravotnictví


KAS - kyselina acetylsalicylová

KBU - kvantitativní bakteriurie

KCA - keratokonjunktivitida

KDA - kongenitální dyserytropoetické anémie

KFA - kryptogenní fibrotizující alveolitida

KFR - komplementfixační reakce

KMP - kardiomyopatie

KO - krevní obraz

KT - komorová tachykardie

L

L-V - lymfo-venózní

LA - laparoskopie nebo lupus anticoagilans

LAK - lymphokine-activated killer cells (zabíjeci aktivovaní lymfokinem)

LAVH - lyparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie

Lb - lymská borrelióza

LC - Langerhansovy buňky

LCA - leukocytoklastická arteriitida

LDH - laktátdehydrogenáza

LDL - low-density lipoproteins (lipoproteiny o nízké hustotě)

LE - lupus erythematodes

LF - lymfatický folikul

LGL - large granular lymphocytes (velké granulární lymfocyty)

LH - lutenizační hormon

LIF - leukemia-inhibiting factor (faktor inhibující leukémii)

LK - levá komora

LL - lymfocytový lymfom

LMV - larva migrans visceralis

LOP - lymfoidní intersticiální pneumonitida

Lp(a) - lipoprotein (a)

LPL - lipoproteinová lipáza

L/S - index lecitin-sfingomyelin

LS - levá síň

LSSy - lumbo-sakrální syndrom

LT - leukotrien

LTBR - laryngotracheobronchitida

M

M-CSF - faktory stimulující kolonie makrofágů

MAFS - Mezinárodní asociace farmaceutických společností

MALT - mucosa-associated lymphoid tissue (difúzní lymfatická tkáň sliznic)

MAO - monoaminoxidáza

MB - myeloblast

MBP - hlavní bazický protein

MCA - Medicines Control Agency, GB


MCP - metakarpofalangeální

MCT - medium chain triacylglycerols (triacylglyceroly se středně dlouhým řetězcem)

MCU - mikční cystouretrografie

MD - Doctor of Medicine

MDA - Medical Devices Agency, GB

MDEG - Medical Devices Experts Group

MDP - maniodepresivní psychóza

MDS - myelodisplastický syndrom

ME - vakcína proti menigokové meningitidě

MEA (nebo MEN) - mnohočetná endokrinní neoplazie

MEF - maximum expiratory flow (maximální výdechová rychlost)

MESA - myoepitelová sialoadenitida

META - metastázy

MGP - marginální granulocytární pool

MGUS - monoclonal gammopathy of undetermined significance (monoklonální gamapatie neurčeného významu

MH - mola hydatidosa

MHC - major histocompatibility complex (hlavní histokompatibilní komplex) nebo mola hydatidosa completa

MHP - mola hydatidosa partialis

MHW - Ministry of Health and Welfare, Japan

MJA/V - Mutual Joint Audit/Visit (OMCL)

MI - mitrální insuficience nebo mola invasiva

MIBG - metajódbenzylguanidin

ML - maligní lymfom

MM - mnohočetný myelom

MMR - trivakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

MN - membranózní nefropatie

MO - morfin

MODS - multiple organ dysfunction syndrome (syndrom multiorgánového selhání)

MOP - mikrobní obraz poševní

MP - mola proliferans

MPA - mikroskopická polyangiitida nebo Medical Product Agency

MPS - mukopolysacharidóza

MR - magnetická rezonance

MRNA - messenger ribonucleic acid (informační ribonukleová kyselina)

MRP - Mutual recognition procedure for the authorisation of medicinal product (Decentralised procedure)

MS - mitrální stenóza

Mt - mikrotubuly

MTP - metatarzofalangeální

MUD - HLA identický nepříbuzný dárce